Tanuki

Tanuki.pl

Wyszukiwarka

Forum Kotatsu

Rok / miesiąc

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Newsy

Letni Konkurs Sezonu Ogórkowego

Avellana - 17.08.2009

Redakcja portalu Tanuki.pl serdecznie zaprasza wszystkich Czytelników do wzięcia udziału w Letnim Konkursie Sezonu Ogórkowego, którego celem jest skłonienie Was do dokładniejszego niż zwykle przekopania naszego serwisu. Konkurs składa się z 30 pytań podzielonych na dwie części – w pierwszej należy rozpoznać odpowiedni tytuł na podstawie krótkiego opisu, w drugiej – na podstawie zamieszczonego kadru. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która do dnia 31 sierpnia 2009 r. nadeśle na adres określony w pkt. 2 niniejszego regulaminu e-maila zawierającego największą ilość prawidłowych odpowiedzi. Nagrodą główną jest odtwarzacz Vanquish ICER firmy Pentagram z limitowanej serii poświęconej anime. Nagrody w konkursie ufundowały firmy Pentagram oraz Anime-Gate.

Przed przystąpieniem do poszukiwania odpowiedzi prosimy koniecznie zapoznać się z Regulaminem konkursu!

PYTANIA KONKURSOWE

Regulamin I Letniego Konkursu Sezonu Ogórkowego

 1. Letni Konkurs Sezonu Ogórkowego (dalej zwany "konkursem") organizowany jest przez Małgorzatę Kaczarowską (dalej zwaną "organizatorem").
 2. Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r. wyśle na adres konkurs@tanuki.pl e-mail zawierający imię, nazwisko, dokładny adres (miasto, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy) oraz odpowiedzi na pytania konkursowe opublikowane pod adresem http://anime.tanuki.pl/strony/konkurs potwierdzając w ten sposób udział w konkursie. Odpowiedzi na pytanie nadsyłane w inny sposób nie będą uwzględniane. Nie będą również uwzględniane odpowiedzi, które z przyczyn niezależnych od organizatora nie dotarły do niego, lub dotarły po dniu 31 sierpnia 2009 r.
 3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do posiadania aktywnej skrzynki pocztowej, w celu komunikowania się z organizatorem.
 4. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.
 5. Nagrodą w konkursie jest odtwarzacz MP4 PENTAGRAM Vanquish ICER, oraz sześć płyt DVD (2x Trinity Blood vol. 1, 2x Hellsing vol. 1, 2x Tokyo Majin vol. 1).
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
  1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, które w dniu ogłoszenia niniejszego konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Osoby niepełnoletnie spełniające pozostałe wymogi określone w pkt. 7 ust. 1 niniejszego regulaminu obowiązane są posiadać pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych (rodziców) na uczestniczenie w konkursie.
  3. Okazanie zgody określonej w pkt. 7 ust. 2 będzie wymagane przed odbiorem nagrody. Nieokazanie zgody przez niepełnoletniego uczestnika konkursu skutkuje utratą prawa do nagrody.
 7. Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania opublikowane pod adresem http://anime.tanuki.pl/strony/konkurs.
  1. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która do dnia 31 sierpnia 2009 r. nadeśle na adres określony w pkt. 2 niniejszego regulaminu e-maila zawierającego największą ilość prawidłowych odpowiedzi. W przypadku, jeżeli największa ilość odpowiedzi zostanie udzielona przez więcej niż jednego uczestnika konkursu, zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze losowania pomiędzy tymi uczestnikami.
  2. Zwycięzca konkursu otrzymuje w nagrodę odtwarzacz MP4 PENTAGRAM Vanquish ICER.
  3. Wśród osób, które uzyskały kolejne sześć najlepszych wyników, rozlosowanych zostanie sześć płyt DVD o których mowa w pkt. 5.
  4. Wśród wszystkich uczestników konkursu rozlosowane zostaną trzy nagrody – niespodzianki.
 8. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 9. Informacja o wynikach konkursu opublikowana zostanie na stronie tanuki.pl w dniu 13 września 2009 r.
 10. Nagrody zostaną wysłane uczestnikom konkursu drogą pocztową, nie później niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 11. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
 12. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi, jeśli dwie próby jej dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, który do dnia 31 sierpnia 2009 r. nadesłał na adres określony w pkt. 2 niniejszego regulaminu e-maila zawierającego największą ilość prawidłowych odpowiedzi, z pominięciem uczestnika, do którego dostarczenie nagrody okazało się niemożliwe. Pkt. 9 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy konkursu mogą zgłaszać e-mailem nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie, jak również w inny sposób niż e-mailem, nie będą rozpatrywane.

Jeśli zgadzasz się na warunki określone w regulaminie i chcesz wziąć udział w konkursie, kliknij tutaj!